Matematyka: klasa 7

7 września 2020. Liczby odwrotne, liczby przeciwne. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i zwykłych na dziesiętne. Wzajemne położenie ułamków na osi liczbowej. Liczby całkowite, naturalne i wymierne

10 września 2020. Układanie liczb w kolejności na osi liczbowej. Rozszerzenia dziesiętne ułamków skończone oraz okresowe

14 września 2020. Zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

17 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Obliczanie ułamka danej liczby

21 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych cd. Obliczanie amplitudy

24 września 2020. Działania na ułamkach cd. Zadania na proporcje z ułamkami

28 września 2020. Działania na liczbach rzeczywistych ujemnych

1 października 2020. Oś liczbowa

5 października 2020. Powtórzenie wiadomości z działu „Liczby i działania”

8 października 2020. Procenty: pojęcie procentu, podstawowe działania

12 października 2020. Obliczanie procentu całości – zadania z treścią

15 października 2020. Procent całości, procent procentu

19 października 2020. Procent procentu, podwyżki i wyprzedaże

22 października 2020. Serie podwyżek i obniżek

26 października 2020. O ile więcej procent, o ile mniej

29 października 2020. Serie podwyżek i obniżek, procent procentu

2 listopada 2020. Działania na procentach: powtórzenie obliczania procentu liczby, obliczania liczby, gdy dany jest procent, obliczania wartości po podwyżce/obniżce lub przed nią

5 listopada 2020. Działania na procentach: powtórzenie procentu procentu oraz serii obniżek i podwyżek

9 listopada 2020. Prosta, odcinek, punkt

12 listopada 2020. Kąty – powtórzenie wiadomości o kątach

16 listopada 2020. Kąty – zadania z kątami przyległymi, podział stopnia na części dziesiętne oraz na minuty

19 listopada 2020. Kąty w trójkątach cz. 1. Kąty między wskazówkami zegara cz. 1

23 listopada 2020. Kąty w trójkątach cz. 2. Kąty między wskazówkami zegara cz. 2

26 listopada 2020. Kąty w trójkącie równoramiennym. Przystawanie trójkątów

30 listopada 2020. Kąty w czworokątach. Obwody czworokątów.

3 grudnia 2020. Wielokąty foremne

7 grudnia 2020. Pole prostokąta cz. 1

10 grudnia 2020. Pole prostokąta cz. 2 – przeliczanie jednostek pola

14 grudnia 2020. Pola ramek i wielokątów złożonych z nakładających się figur. Pole równoległoboku (w tym rombu). Wykorzystanie pola do obliczania brakujących boków lub wysokości równoległoboków

17 grudnia 2020. Układ współrzędnych cz. 1

21 grudnia 2020. Układ współrzędnych cz. 2

6 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Stężenie procentowe

8 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Właściwości figur przestrzennych

12 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Pole powierzchni graniastosłupa

14 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Objętość graniastosłupa

18 stycznia 2021. Pole trapezu

21 stycznia 2021. Jednomiany i wielomiany. Porządkowanie jednomianów. Wartość wyrażeń algebraicznych

25 stycznia 2021. Jednomiany podobne. Grupowanie wyrazów podobnych

28 stycznia 2021. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych. Mnożenie jednomianu przez wielomian

1 lutego 2021. Wyrażenia algebraiczne ułamkowe: różnica między iloczynem a sumą algebraiczną w liczniku

4 lutego 2021. Powtórzenie: porządkowanie jednomianów, jednomiany podobne, grupowanie wyrazów podobnych

8 lutego 2021. Powtórzenie: mnożenie sum algebraicznych przez jednomian, dodawanie sum algebraicznych

11 lutego 2021. Złożone wyrażenia algebraiczne ułamkowe, działania na zmiennych wyrażonych wyrażeniami algebraicznymi

15 lutego 2021. Zadania ze średnią: liczby wyrażone dwumianem, kolejne liczby parzyste i nieparzyste. Mnożenie sum algebraicznych

17 lutego 2021. Potęgowanie sum algebraicznych. Zastosowanie sum algebraicznych w geometrii

22 lutego 2021. Mnożenie sum algebraicznych: powtórzenie

25 lutego 2021. Rozwiązywanie równań: powtórzenie podstawowych zasad rozwiązywania równań

1 marca 2021. Liczba spełniająca równanie. Rozwiązywanie równań z niewiadomą po obu stronach. Równania tożsamościowe i sprzeczne

4 marca 2021. Równania tożsamościowe, sprzeczne, z jednym, dwoma lub trzema rozwiązaniami

8 marca 2021. Rozwiązywanie równań cz. 1: równania z nawiasami, równania z ułamkami o tym samym mianowniku

11 marca 2021. Rozwiązywanie równań cz. 2: równania z ułamkami dziesiętnymi, równania z ułamkami o różnych mianownikach

15 marca 2021. Rozwiązywanie równań cz. 3

18 marca 2021. Zadania z treścią: zbiory

22 marca 2021. Zadania z treścią: wartość punktowa

25 marca 2021. Zadania z treścią: wiek

8 kwietnia 2021. Podstawy potęgowania: definicja, działania na liczbie 0, 1, –1, potęgi liczby 10, wykładniki potęgi 0 i 1, ocena znaku liczby wypotęgowanej

12 kwietnia 2021. Porównywanie liczb potęgowanych. Przedstawanie liczb złożonych w postaci potęg liczb pierwszych