Matematyka: klasa 6 (grupa 1)

4 września 2019

Dodawanie, mnożenie i dzielenie w pamięci liczb naturalnych. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… Oś liczbowa.

9 września 2019

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci. Zasady dzielenia ułamków dziesiętnych. Mnożenie i potęgowanie ułamków dziesiętnych.

11 września 2019

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez wielokrotności 10 i 100. Kolejność wykonywania działań. Obliczanie różnicy wysokości. Przypomnienie rozwiązywania zadań metodą proporcji.

16 września 2019

Działania pod kreską na ułamkach dziesiętnych. Potęgowanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych.

18 września 2019

Dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie ułamków zwykłych: właściwych, niewłaściwych i liczb mieszanych.

23 września 2019

Ułamki na osi liczbowej. Wykorzystanie ułamków w wyrażeniach arytmetycznych.

25 września 2019

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych. Porównywanie ułamków okresowych. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

30 września 2019

Zadania z treścią i wykorzystaniem ułamków.

2 października 2019

Zadania z treścią i wykorzystaniem ułamków.

7 października 2019

Własności i wzajemne położenie prostych, półprostych, odcinków i punktów. Okrąg i koło: cięciwa, środek, promień, średnica, łuk.

9 października 2019

Okrąg i koło: zadania z treścią. Skala na mapach i planach: przeliczanie odległości odczytanych na planie.

14 października 2019

Klasyfikacja czworokątów. Właściwości czworokątów. Podział trójkątów ze względu na boki i kąty. Obwody trójkątów i czworokątów. Przyprostokątne i przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym. Trójkąt prostokątny o bokach 3, 4, 5 i trójkąty podobne do niego.

16 października 2019

Konstruowanie figur geometrycznych za pomocą cyrkla i linijki.

21 października 2019

Klasyfikacja kątów: ostre, rozwarte, prosty, pełny, półpełny, 0 stopni. Kąty przyległe, odpowiadające i naprzemianległe, kąty dopełniające się do 360 st. w zadaniach tekstowych.

23 października 2019

Kąty a wskazówki zegara (interwały 5- i 10-minutowe). Kąty w trójkątach.

28 października 2019

Kąty w czworokątach.

30 października 2019

Figury płaskie: powtórzenie.

4 listopada 2019

Kalendarz: dni między datami, czas podróży, lata przestępne. Dni tygodnia po upływie określonego czasu.

6 listopada 2019

Czas: doby, godziny, minuty, sekundy – przeliczanie jednostek. Obliczanie czasu upływającego w danym przedziale.

13 listopada 2019

Jednostki długości i masy.

18 listopada 2019

Zaokrąglanie liczb: nazwy miejsc w liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych, zasady zaokrąglania.

20 listopada 2019

Zaokrąglanie liczb: interpretacja na osi liczbowej. Skala na mapach i planach.

25 listopada 2019

Przeliczanie jednostek czasu – powtórzenie. Odczytywanie i interpretacja danych z tabel i wykresów.

27 listopada 2019

Przeliczanie jednostek długości i masy.

2 grudnia 2019

Jednostki: zadania z treścią.

4 grudnia 2019

Zaokrąglanie – powtórzenie. Zadania z treścią bazujące na wykresach. Pojęcie amplitudy.

9 grudnia 2019

Prędkość, droga i czas – obliczanie drogi, gdy dane są prędkość i czas.

11 grudnia 2019

Obliczanie prędkości. Wykorzystywanie prędkości do obliczania drogi.

16 grudnia 2019

Porównywanie prędkości wyrażonych różnymi jednostkami. Szybkość procesów innych niż ruch. Wykresy zależności drogi od czasu.

18 grudnia 2019

Obliczanie czasu z danych o prędkości i drodze.

8 stycznia 2020

Prędkość, droga, czas – powtórzenie.

13 stycznia 2020

Pole prostokąta: zależność między polem a obwodem.

15 stycznia 2020

Pole prostokąta: przeliczanie jednostek pola. Porównywanie pól o różnych jednostkach.

20 stycznia 2020

Pole równoległoboku.

22 stycznia 2020

Pole trapezu.

27 stycznia 2020

Pole trójkąta.

29 stycznia 2020

Procenty a ułamki.

3 lutego 2020

Obliczanie, jaki to procent.

5 lutego 2020

Obliczenia procentowe: jaki to procent, wyznaczanie całości. Zadania z treścią.

24 lutego 2020

Obliczenia procentowe.

26 lutego 2020

Obliczenia procentowe: zadania z treścią. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent.

2 marca 2020

Obliczenia procentowe: obniżki i podwyżki.

4 marca 2020

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

9 marca 2020

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

11 marca 2020

Działania na liczbach całkowitych.

16 marca 2020

Mnożenie i dzielenie: zwiększanie i zmniejszanie liczby ileś razy. Dodawanie i odejmowanie: zwiększanie i zmniejszanie liczby o ileś. Zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych.

18 marca 2019

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

23 marca 2020

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

25 marca 2020

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

30 marca 2020

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Liczba spełniająca równanie.

1 kwietnia 2020

Liczba spełniająca równanie cd.

6 kwietnia 2020

Zasady rozwiązywania równań.

8 kwietnia 2020

Rozwiązywanie równań.

15 kwietnia 2020

Rozwiązywanie równań.

20 kwietnia 2020

Rozwiązywanie równań: znajdowanie liczby, dla której wyrażenie przyjmuje określoną wartość.

22 kwietnia 2020

Rozwiązywanie równań: zadania geometryczne (odległość wyrażona różnymi sposobami, obwód figury).

27 kwietnia 2020

Rozwiązywanie zadań: kąty w wielokątach, kąty przyległe, kąt 360 st.

29 kwietnia 2020

Wprowadzenie do zadań z treścią: zapisywanie i rozwiązywanie równań.

4 maja 2020

Zadania z treścią.

6 maja 2020

Zadania z treścią cd.

11 maja 2020

Zadania z treścią cd.

13 maja 2020

Zadania z treścią cd.

18 maja 2020

Zadania z treścią cd.

20 maja 2020

Zadania z treścią cd.

25 maja 2020

Zadania z treścią cd.

27 maja 2020

Zadania z treścią cd.

1 czerwca 2020

Zadania z treścią cd.

3 czerwca 2020

Zadania z treścią (procenty)