Matematyka: klasa 6

16 września 2020. Obliczanie ułamka danej liczby. Ułamki na osi liczbowej. Odpowiadające sobie ułamki zwykłe i dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych

18 września 2020. Działania na ułamkach zwykłych. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi

23 września 2020. Rozszerzenia dziesiętne nieskończone okresowe

25 września 2020. Potęgowanie liczb naturalnych, ułamków zwykłych i dziesiętnych. Potęgi liczby 10. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez potęgi liczby 10

30 września 2020. Proste i odcinki. Koła i okręgi

2 października 2020. Kąty wklęsłe i wypukłe, ostre, rozwarte, prosty, półpełny i zerowy – rozpoznawanie. Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe – zadania na obliczanie wartości kątów

7 października 2020. Kąty między wskazówkami zegara. Zadania na kąty wierzchołkowe, przyległe i odpowiadające

9 października 2020. Kąty w trójkątach i czworokątach – rozpoznawanie kątów wierzchołkowych i przyległych, dopełnianie do 180 i 360 stopni

14 października 2020. Boki i obwody trójkątów. Podział i właściwości trójkątów

17 października 2020. Boki i obwody czworokątów. Klasyfikacja i właściwości czworokątów

21 października 2020. Powtórzenie wiadomości z działu „Figury na płaszczyźnie”

23 października 2020. Kalendarz, rozpoznawanie dnia tygodnia na podstawie dni upływających między datami, lata przestępne

28 października 2020. Upływ czasu, długość dnia i nocy, wyznaczanie konkretnego dnia w roku przestępnym i nieprzestępnym, zamiana jednostek czasu

30 października 2020. Zamiana jednostek długości i masy metodą podstawiania

4 listopada 2020. Skala na mapach i planach

6 listopada 2020. Zamiana jednostek długości i masy metodą proporcji

13 listopada 2020. Zaokrąglanie

18 listopada 2020. Zamiana jednostek czasu, długości i masy z przejściem między jednostkami

20 listopada 2020. Prędkość, droga i czas – wzory, proste zadania na obliczanie drogi i czasu

25 listopada 2020. Prędkość, droga i czas – zadania na obliczanie prędkości

27 listopada 2020. Prędkość, droga i czas – prędkość średnia; zadania z podziałem drogi na odcinki pokonywane w różnym czasie i z różną prędkością

2 grudnia 2020. Prędkość, droga i czas – porównywanie prędkości o różnych mianach; porównywanie czasu i drogi dwóch jednocześnie poruszających się obiektów

4 grudnia 2020. Pole prostokąta: zależność między polem i obwodem kwadratu, uzgadnianie jednostek długości boków, obliczanie pola i obwodu prostokąta

9 grudnia 2020. Pole prostokąta: obliczanie pola, gdy dany jest obwód i bok; obliczanie obwodu, gdy dane są pole i bok. Pole i obwód wielokątów powstałych w wyniku usuwania kwadratów. Porównywanie pól prostokątów

11 grudnia 2020. Zależności między jednostkami pola

16 grudnia 2020. Pole rombu i równoległoboku

18 grudnia 2020. Pole trójkąta. Pola ramek

8 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Właściwości figur przestrzennych 

12 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Pole powierzchni graniastosłupa

14 stycznia 2021 (zajęcia fakultatywne): Objętość graniastosłupa

20 stycznia 2021. Pole trapezu

22 stycznia 2021. Procenty a ułamki

27 stycznia 2021. Procent jako ułamek całości

29 stycznia 2021. Podwyżki i obniżki wyrażone procentami

3 lutego 2021. Serie podwyżek i obniżek

5 lutego 2021. Odczytywanie diagramów procentowych. Obliczanie procentu danej liczby, obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

10 lutego 2021. Obliczenia procentowe i zadania z treścią

12 lutego 2021. Liczby ujemne: oś liczbowa, porównywanie liczb, wartość bezwzględna liczby

17 lutego 2021. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie całej osi liczbowej

19 lutego 2021. Dodawanie i odejmowanie ułamków w zbiorze liczb rzeczywistych. Równania z liczbami ujemnymi

24 lutego 2021. Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych. Wyrażenia arytmetyczne z liczbami ujemnymi

26 lutego 2021. Mnożenie i dzielenie ułamków ujemnych i dodatnich. Amplituda i średnia temperatur

3 marca 2021. Zapisywanie prostych wyrażeń algebraicznych

5 marca 2021. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

10 marca 2021. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych

12 marca 2021. Wartość wyrażeń algebraicznych

17 marca 2021. Działania na jednomianach cz. 1: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie

19 marca 2021. Działania na jednomianach cz. 2: grupowanie wyrazów podobnych

24 marca 2021. Wyrażenia algebraiczne

26 marca 2021. Wyrażenia algebraiczne

6 kwietnia 2021. Powtórzenie: działania na ułamkach

7 kwietnia 2021. Zasady rozwiązywania równań

9 kwietnia 2021. Zasady rozwiązywania równań

14 kwietnia 2021. Rozwiązywanie równań w zadaniach geometrycznych

16 kwietnia 2021. Liczba spełniająca równanie