Angielski, grupa 7

28 września 2020. Powtórzenie materiału.

29 września 2020. Ćwiczenia fonetyczne.

5 października 2020. Słownictwo. Budynki i ich części: building, house, block of flats, station, attic, garage, balcony, lift, stairs, ground/first/second/third floor. Wyrażenia: take a lift, sounds nice, what does it look like?

6 października 2020. Słuchanie: identyfikowanie elementów budynku, rozumienie tekstu słuchanego.

12 października 2020. Gramatyka: Past Simple (was, were): Where were you yesterday? I was in/on/at restaurant/car/school/work/plane/bus/hotel/hospital etc.

13 października 2020. Gramatyka: Were you in/at/on … yesterday? Yes, I was/No, I wasn’t.

19 paździrnika 2020. Were you it/on/at … yesterday? Słownictwo: in bed, at the restaurant, on the bus, on the plane, in the car, at school, at home, at work, at the cinema.

20 października 2020. Rozumienie ze słuchu.

26 października 2020. Past Simple, tworzenie zdań. Słownictwo: weather, foggy, stormy, warm, windy, cloudy, rainy, snowy, cold, hot, sunny – ćwiczenia.

27 października 2020. Pisanie: tłumczenie zdań z czasownikiem „to be”.

2 listopada 2020. What was the weather like yesterday? It was… Was it …? Yes, it was/No, it wasn’t, it was… Słownictwo: partly sunny, degrees celcius, freezing, hail.

3 listopada 2020. What was the weather like…?/Was it?: ćwiczenia.

9 listopada 2020. Tłumaczenie zdań z czasownikiem „to be”

10 listopada 2020. Rozumienie ze słuchu (rutyna). Rozumienie tekstu czytanego (pogoda).

16 listopada 2020. Grammar review.

17 listopada 2020. Ćwiczenia fonetyczne.

23 listopada 2020. Grammar review: cd.

24 listopada 2020. Pytania i gramatyka: What were buildings made of? Słownictwo: clay, stone, mud, animal skins, bricks, yurt, tepee, cottage, iron, were used, mud house, dagout.

30 listopada 2020. Reactions: hurry up, we’re late/We have time. What’s the weather like around the world? Słownictwo: hurricane, tornado, rainstorm, blizzard, thunder, lightning.

1 grudnia 2020. Weather quizzes: natural disasters.

7 grudnia 2020. Słownictwo: zjawiska pogodowe: powtórzenie.

8 grudnia 2020. Tłumaczenie zdań (lazy translations).

14 grudnia 2020. Grammar review. Powtórzenie tematów Weather and Buildings.

15 grudnia 2020. Grammar review – quizzes. There is/There are/There isn’t/There aren’t (some/any).

21 grudnia 2020. Christmas quizzes. Vocabulary: baubles, tinsel, Father Christmas, sledge, sleigh, wreath.

22 grudnia 2020. Christmas quizzes cd.

18 stycznia 2021. Guess What 4 review quiz.