Program zajęć klasa 8 (grupa 1)

5 października 2018

Powtórzenie: działania na potęgach. Pierwiastki: mnożenie liczb pod pierwiastkiem, dodawanie pierwiastków, mnożenie pierwiastków, wyłączanie liczby przed pierwiastek.

6 października 2018

Działania na pierwiastkach: mnożenie, dodawanie, odejmowanie, wyłączanie liczby przed pierwiastek. Wprowadzanie liczby całkowitej pod pierwiastek. Notacja wykładnicza.

12 października 2018

Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi. Szeregowanie ułamków na osi liczbowej.

13 października 2018

Wyrażenia algebraiczne: grupowanie wyrazów podobnych. Likwidacja nawiasów z poprzedzającym – lub +. Likwidacja nawiasów z poprzedzającą liczbą ujemną lub dodatnią. Likwidacja nawiasów mnożonych przez nawiasy. Potęgowanie kwadratowe nawiasów.

19 października

Powtórzenie: wyrażenia algebraiczne. Zasady rozwiązywania równań. Powtórzenie: podstawy procentów.

20 października

Rozwiązywanie równań. Proporcje. Zadania tekstowe: wielkości wprost proporcjonalne.

26 października

Zadania z treścią.

27 października

Powtórzenie: wyrażenia algebraiczne i równania.

2 listopada 2018

Wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa. Procenty: zadania z treścią. Obliczanie procentu danej wielkości. Obliczanie całości, gdy znany jest jej procent. Obliczanie, o ile procent dana wielkość jest mniejsza lub większa od drugiej.

3 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka. Powtórzenie: pierwiastki.

9 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. Powtórzenie: kąty – definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe.

10 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. Powtórzenie: trójkąty – właściwości ze względu na boki i kąty.

16 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania.

17 listopada 2018

Twierdzenie Pitagorasa – zadania. Kąty w trójkątach – zadania. Klasyfikacja i właściwości czworokątów. Kąty w czworokątach – zadania.

23 listopada 2018

Układ współrzędnych – obliczanie długości odcinka o danych końcach. Kąty i boki w czworokątach – zadania.

24 listopada 2018

Układ współrzędnych – okręgi i koła o środku położonym w środku układu współrzędnych. Kąty w czworokątach – zadania.

30 listopada 2018

Kąty i boki w trójkątach i czworokątach. Dowodzenie w geometrii.

1 grudnia 2018

Kąty i boki w trójkątach i czworokątach. Równania z jedną niewiadomą. Zadania z treścią.

7 grudnia 2018

Układ współrzędnych – zadania z wyznaczaniem środka lub końca odcinka. Pole prostokąta – obliczenia z użyciem różnych jednostek.

14 grudnia 2018

Powtórzenie: właściwości czworokątów, twierdzenie Pitagorasa, kąty w trójkątach. Pola równoległoboków, pola trójkątów. Obliczanie brakujących wymiarów.

21 grudnia 2018

Procenty – zamiana liczby na procent, procentu na liczbę. Obliczanie procentu liczby. Pola równoległoboków.

22 grudnia 2018

Procenty – obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Obliczanie, jakim procentem innej liczby jest dana liczba. Pola trójkątów.

28 grudnia 2018

O ile procent więcej, o ile mniej – zadania.

29 grudnia 2018

Podwyżki, obniżki, seryjne podwyżki i obniżki – zadania z procentami. Pola „ramek”.

4 stycznia 2018

Lokaty bankowe, kredyty, podatek VAT – zadania z procentami.

5 stycznia 2019

Podatek VAT, podatek od dochodu – zadania z procentami. Pola „ramek”.

11 stycznia 2019

Obliczenia procentowe – powtórzenie. Podział proporcjonalny. Przeliczanie jednostek pola.

12 stycznia 2019

Podział proporcjonalny – powtórzenie. Przeliczanie jednostek pola – powtórzenie. Prawdopodobieństwo przy jednorazowym wyborze, prawdopodobieństwo przy dwukrotnym wyborze z eliminacją i bez eliminacji wyniku pierwszego losowania. Obliczanie prawdopodobieństwa w serii wydarzeń.

18 stycznia 2019

Roztwory – stężenie procentowe. Podstawowe wiadomości o bryłach: graniastosłupy, ostrosłupy, walec, kula, stożek. Liczba wierzchołków, ścian i krawędzi.

19 stycznia 2019

Obliczenia procentowe. Promile. Długość krawędzi i pole powierzchni prostopadłościanu.

25 stycznia 2019

Odczytywanie informacji z wykresów. Graniastosłupy proste i ostrosłupy: pola powierzchni, długość krawędzi, ilość wierzchołków.

26 stycznia 2019

Odczytywanie informacji z wykresów. Graniastosłupy proste: objętość.

29 stycznia 2019

Powtórzenie: oś liczbowa. Liczby pierwsze i złożone. Zasady podzielności liczb.

30 stycznia 2019

Powtórzenie: numeracja rzymska. Dzielenie z resztą. Porównywanie liczb. Przykładowe zadania egzaminacyjne.

31 stycznia 2019

Powtórzenie: numeracja rzymska. Oś liczbowa. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. Dzielniki liczb i ich właściwości. Przykładowe zadania egzaminacyjne.

1 lutego 2019

Zaokrąglanie liczb całkowitych. Kolejność działań. Przeliczanie jednostek.

4 lutego 2019

Działania na ułamkach, potęgach i pierwiastkach. Wyrażenia algebraiczne.

5 lutego 

Równania. Twierdzenie Pitagorasa. Obliczenia procentowe. Lokaty bankowe.

6 lutego 

Skala pomniejszająca.

8 lutego

Skala pomniejszająca, skala powiększająca. Przeliczanie jednostek.

9 lutego

Skala na planach – cd. Pierwiastki.

15 lutego 2019

Prostopadłościany i graniastosłupy – pola powierzchni całkowitej, siatki, objętość.

16 lutego 2019 

Powtórzenie: podział proporcjonalny, prawdopodobieństwo, obliczenia procentowe, zmiana o dany procent, roczne lokaty bankowe.

22 lutego 2019

Objętość graniastosłupów: zadania.

23 lutego 2019

Odcinki w graniastosłupach.

1 marca 2019

Podstawowe własności ostrosłupów. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni ostrosłupa.

2 marca 2019

Pole powierzchni ostrosłupa. Objętość ostrosłupa.

8 marca 2019

Odcinki w ostrosłupach.

9 marca 2019

Odcinki w ostrosłupach. Powtórzenie: pola powierzchni i objętości graniastosłupów.

15 marca 2019

Powtórzenie: pola powierzchni i objętości graniastosłupów.

16 marca 2019

Powtórzenie: pola powierzchni i objętości graniastosłupów. Symetria względem prostej, oś symetrii figury, dwusieczna kąta, symetria względem punktu.

22 marca 2019

Powtórzenie: kąty tworzone przez proste, kąty w wielokątach, kąty tworzone przez wskazówki zegara. Właściwości wielokątów.

23 marca 2019

Powtórzenie: przystawanie trójkątów. Odcinki, kąty w wielokątach.

29 marca 2019

Powtórzenie: powierzchnia i objętość graniastosłupa, siatki i rodzaje ostrosłupów. Potwórzenie: działania na ułamkach zwykłych.

30 marca 2019

Powtórzenie: odcinki w graniastosłupach; wierzchołki, krawędzie, ściany ostrosłupów i graniastosłupów. Potwórzenie: działania na ułamkach zwykłych cd.

5 kwietnia 2019

Zadania egzaminacyjne: średnia arytmetyczne, wykresy, porównywanie pierwiastków.

6 kwietnia 2019

Symetrie: rysowanie odbić względem osi symetrii i środka symetrii, zadania. Przykładowe zadania egzaminacyjne.

12 kwietnia 2019

Zadania egzaminacyjne.

19 kwietnia 2019

Oś symetrii figury. Symetralna odcinka.

26 kwietnia 2019

Dwusieczna kąta.

27 kwietnia 2019

Samodzielne konstrukcje geometryczne: symetralna odcinka, prosta równoległa, dwusieczna kąta, odbicie wobec osi symetrii i środka symetrii, konstrukcja trójkąta, równoległoboku o danych bokach.

10 maja 2019

Styczna do okręgu.

11 maja 2019

Konstruowanie stycznych do okręgu i okręgu stycznego do prostej. Liczba π i obwód okręgu.

17 maja 2019

Okręgi styczne do siebie. Obwód okręgu.

18 maja 2019

Obwód okręgu.

24 maja 2019

Pole koła.

25 maja 2019

Pole koła.

31 maja 2019

Prawdopodobieństwo: określanie liczby wszystkich możliwości.

1 czerwca 2019

Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń spełniających dany warunek. Notacja wykładnicza.

7 czerwca 2019

Wyrażenia algebraiczne.

14 czerwca 2019

Notacja wykładnicza. Ciekawostki matematyczne: liczby pierwsze, faktoryzacja, spirale Ulama, hipoteza Riemanna, liczenie w układzie dwójkowym.

15 czerwca 2019

Działania na zbiorach: suma, iloczyn, różnica logiczna zbiorów.