Program zajęć klasa 7 (grupa 2)

4 października 2018

Zamiana liczby na procent. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni wielokąta. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni koła. Odczytywanie % z diagramu. Obliczanie brakującego % do 100%. Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą dzielenia pod kreską.

5 października 2018

Obliczanie procentu z danej wielkości. Obliczanie, jakim procentem całości jest dana część. Obliczanie całości, gdy znana jest wielkość części i odsetek całości, który stanowi.

11 października 2018

Roztwór, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona. Stężenie procentowe roztworów.

12 października 2018

Powtórzenie: obliczanie procentu z liczby, obliczanie całości. Podwyżki i obniżki – obliczanie nowej ceny po jej zmianie procentowej. Proste zadania tekstowe.

18 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

25 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

26 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

2 listopada 2018 

Procenty: zadania z treścią. Obliczanie, o ile procent dana wielkość jest mniejsza lub większa od drugiej. Seryjne podwyżki na zmianę z obniżkami.

8 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka.

9 listopada 2018

Kąty: definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe. Rozpoznawanie części setnych stopnia i części sześćdziesiątych stopnia (minut) oraz obliczenia z ich użyciem.

15 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – zadania.

16 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – zadania.

22 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – zadania.

23 listopada 2018

Przystawanie trójkątów. Kąty i boki w czworokącie.

29 listopada 2018

Kąty i boki w trójkącie – powtórzenie. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą metodą działania na obu stronach równania.

30 listopada 2018

Kąty i boki w czworokątach – powtórzenie. Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą metodą działania na obu stronach równania.

6 grudnia 2018

Rozwiązywanie równań z dzieleniem przez niewiadomą. Wielokąty foremne.

7 grudnia 2018

Pole czworokąta. Przeliczanie jednostek – mm kw., cm kw., dm kw., m kw.

13 grudnia 2018

Ary, hektary, m kw, km kw.

20 grudnia 2018

Kąty w trójkątach i czworokątach – powtórzenie.

21 grudnia 2018

Pola trójkątów i równoległoboków – obliczanie brakujących wymiarów (boków, wysokości).

3 stycznia 2019

Układ współrzędnych: nawigacja. Powtórzenie: pola trójkątów, równoległoboków, rombów, prostokątów, kwadratów.

4 stycznia 2019

Powtórzenie: pola trapezów. Pola „ramek”. Pola figur łączonych. Przeliczanie jednostek pól.

10 stycznia 2019

Nawigacja w układzie współrzędnych. Obliczanie odległości między punktami posiadającymi wspólną współrzędną.

11 stycznia 2019

Obliczanie odległości w układzie współrzędnych. Obliczanie pól figur na podstawie współrzędnych wierzchołków. Wyznaczanie brakujących wierzchołków figur.

17 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne: grupowanie wyrazów podobnych, likwidacja nawiasów, mnożenie sum algebraicznych przez liczby całkowite. Przykłady tworzenia wzorów.

18 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne: obliczanie wartości dla danych. Porządkowanie jednomianów.

24 stycznia 2019

Porządkowanie jednomianów. Grupowanie wyrazów podobnych w wielomianach. Likwidacja nawiasów w wielomianach.

25 stycznia 2019

Likwidacja nawiasów w wielomianach, obliczanie wartości dla danych.

14 lutego 2019

Powtórzenie: jednomiany, wyrazy podobne, sumy algebraiczne, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych.

15 lutego 2019 

Powtórzenie: mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby całkowite.

21 lutego 2019

Mnożenie sum algebraicznych przez sumy algebraiczne. Działania algebraiczne z użyciem mnożenia wielomianów. Potęgowanie sum algebraicznych. Obliczanie pól wielokątów z użyciem wielomianów.

22 lutego 2019

Wyrażenia algebraiczne – rozpoznawanie wzorców i tworzenie jednomianów i wielomianów.

28 lutego 2019

Zapisywanie i rozwiązywanie równań.

1 marca 2019

Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.

7 marca 2019 

Rodzaje równań: tożsamościowe, sprzeczne, równanie z dwoma rozwiązaniami. Rozwiązywanie równań.

8 marca 2019

Rozwiązywanie równań.

14 marca 2019

Rozwiązywanie równań (z ułamkami oraz z mnożeniem wielomianów).

15 marca 2019

Rozwiązywanie równań wymagających mnożenia obu stron przez wspólny mianownik. Tworzenie i rozwiązywanie równań z liczbami mniejszymi i większymi o dany procent.

21 marca 2019

Zadania z treścią: sumowanie do całości, serie, wartość punktów dodatnich i ujemnych.

22 marca 2019

Przekształcanie wzorów. Zadania z treścią: zadania na stany, zadania z wiekiem osób.

28 marca 2019

Przekształcanie wzorów. Zadania z treścią: zadania na stany, zadania z wiekiem osób. Zadania na podział proporcjonalny.

29 marca 2019

Zadania z treścią: zadania na podział proporcjonalny, zadania z treścią w geometrii.

4 kwietnia 2019

Zadania z treścią w geometrii.

5 kwietnia 2019

Przekształcanie wzorów – powtórzenie. Zadania z procentami.

11 kwietnia 2019

Zadania z procentami: obliczanie procentu danej liczby, obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Podwyżki i obniżki: zapisywanie i rozwiązywanie równań.

12 kwietnia 2019

Zadania z procentami. Stężenie procentowe roztworów.

18 kwietnia 2019

Zadania na stężenie procentowe roztworów.

19 kwietnia 2019

Powtórzenie: rozwiązywanie równań.

25 kwietnia 2019

Potęga o wykładniku naturalnym. Potęgowanie liczb całkowitych, ustalanie znaku wyniku potęgowania. Potęgowanie ułamków.

26 kwietnia 2019

Porównywanie potęg ułamków mniejszych od zera i większych od zera. Wyrażenia arytmetyczne z użyciem potęg.

29 kwietnia 2019

Porównywanie potęgowanych liczb >1, między 0 i 1, między -1 i 0 oraz <-1. Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie. Dodawanie potęg o tej samej podstawie i wykładniku.

9 maja 2019

Potęgowanie liczby spotęgowanej. Potęgowanie do potęgi potęgowanej.

16 maja 2019

Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

17 maja 2019

Działania na potęgach.

23 maja 2019

Działania na potęgach.

24 maja 2019

Notacja wykładnicza.

30 maja 2019

Wprowadzenie do pierwiastków.

31 maja 2019

Pierwiastki: potęgowanie pierwiastków, porównywanie z liczbami całkowitymi. Pierwiastki w wielomianach (skracanie liczb całkowitych).

6 czerwca 2019

Działania na pierwiastkach cd.

7 czerwca 2019

Działania na pierwiastkach cd.

13 czerwca 2019

Rodzaje figur przestrzennych. Właściwości graniastosłupów, prostopadłościanów i ostrosłupów. Ciekawostki matematyczne: liczby pierwsze, faktoryzacja, spirale Ulama, hipoteza Riemmanna.

14 czerwca 2019

Pole powierzchni prostopadłościanu.