Program zajęć klasa 7 (grupa 1)

1 października 2018

Oś liczbowa – moduł z x, odległość dwóch liczb na osi, zaznaczanie przedziałów na osi, zapis x ∈ <y, z), ułamki na osi, dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych z wykorzystaniem osi.

4 października 2018

Zamiana liczby na procent. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni wielokąta. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni koła. Odczytywanie % z diagramu. Obliczanie brakującego % do 100%. Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą dzielenia pod kreską.

8 października 2018

Obliczanie procentu z danej wielkości. Obliczanie, jakim procentem całości jest dana część. Obliczanie całości, gdy znana jest wielkość części i odsetek całości, który stanowi.

11 października 2018

Powtórzenie: ustawianie liczb ujemnych (ułamki) w kolejności zależnej od ich wielkości. Proporcje. Rozpoznawanie liczb naturalnych i całkowitych. Zaokrąglanie liczb. Obliczanie amplitudy na osi liczbowej. Rozkład liczb naturalnych z użyciem największego wspólnego dzielnika.

15 października 2018

Powtórzenie: obliczanie procentu z liczby, obliczanie całości. Podwyżki i obniżki – obliczanie nowej ceny po jej zmianie procentowej. Proste zadania z treścią.

18 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

19 października 2018

Podwyżki i obniżki: zadania z treścią.

22 października 2018

O ile mniej, o ile więcej – zamiana na procent. Powtórzenie: liczby ujemne.

25 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

29 października 2018

Procenty: zadania z treścią. Obliczanie procentu danej liczby, obliczanie całości, obliczenia z procentem dodanym/ujętym.

5 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka.

8 listopada 2018

Kąty: definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe. Rozpoznawanie części setnych stopnia i części sześćdziesiątych stopnia (minut) oraz obliczenia z ich użyciem.

15 listopada 2018

Kąty – zadania cd. Kąty między wskazówkami zegara. Klasyfikacja trójkątów. Ocena możliwości konstrukcji trójkąta w oparciu o boki lub kąty. Kąty w trójkącie.

19 listopada 2018

Powtórzenie: okręgi, koła, odcinki, kąty, trójkąty, czworokąty. Przystawanie trójkątów.

22 listopada 2018

Kąty w trójkątach. Kąty i obwody czworokątów. Przystawanie trójkątów.

26 listopada 2018

Wielokąty foremne.

28 listopada 2018

Kąty, boki w trójkącie – powtórzenie.

3 grudnia 2018

Pola prostokątów. Ary, hektary, m kw., km kw.

6 grudnia 2018

Pola prostokątów. Przeliczanie jednostek: ary, hektary, m kw., dm kw., cm kw., mm kw.

10 grudnia 2018

Ary, hektary, m kw., km kwadratowe. Pole równoległoboku.

13 grudnia 2018

Pole równoległoboku, pole trójkąta. Wyliczanie brakującego wymiaru z dwóch różnych wzorów na pole. Przeliczanie jednostek – powtórzenie.

17 grudnia 2018

Pole trapezu.

20 grudnia 2018

Powtórzenie: kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe. Kąty w trójkącie. Uzasadnianie w geometrii – przykładowe zadania.

3 stycznia 2019

Układ współrzędnych – nawigacja, wyznaczanie odległości między punktami, rozpoznawanie figur w układzie współrzędnych i obliczanie ich pól.

7 stycznia 2019

Układ współrzędnych – samodzielna nawigacja, wyznaczanie odległości, wyznaczanie brakujących wierzchołków figur, obliczanie pól.

10 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne – rozpoznawanie wzorców i tworzenie wzorów.

14 stycznia 2019

Jednomiany, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie sum algebraicznych przez liczby całkowite. Grupowanie wyrazów podobnych.

17 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne – ćwiczenia. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych dla danych.

21 stycznia 2019

Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne. Odejmowanie i dodawanie liczb ujemnych. Przedziały na osi liczbowej. Porównywanie liczb wymiernych.

24 stycznia 2019

Tworzenie wielomianów na podstawie treści zadania. Porządkowanie jednomianów. Grupowanie wyrazów podobnych w sumach algebraicznych.

25 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne: usuwanie nawiasów, grupowanie wyrazów podobnych, obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego dla danej wartości.

11 lutego 2019

Mnożenie sum algebraicznych.

14 lutego 2019

Powtórzenie: jednomiany, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.

18 lutego 2019

Dzielenie sum algebraicznych przez liczby całkowite. Średnia arytmetyczna sum algebraicznych. Mnożenie sum algebraicznych. Potęgowanie sum algebraicznych.

21 lutego 2019

Podstawy potęgowania – powtórzenie. Potęgowanie ułamków. Potęgowanie liczb ujemnych. Rozpoznawanie liczb będących potęgami liczb całkowitych. Działania algebraiczne z użyciem potęg.

25 lutego 2019

Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie.

28 lutego 2019

Pierwiastki kwadratowe i sześcienne. Podstawowe działania na pierwiastkach.

4 marca 2019

Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie.

7 marca 2019

Tworzenie równań na podstawie treści zadania. Rozwiązywanie równań. Powtórzenie: pierwiastki.

11 marca 2019

Rozwiązywanie równań. Rodzaje równań: tożsamościowe, sprzeczne, z dwoma rozwiązaniami.

18 marca 2019

Rozwiązywanie równań (wielomiany).

21 marca 2019

Rozwiązywanie równań ułamkowych wymagających mnożenia przez wspólny mianownik. Zadania z treścią: sumowanie części do całości, punkty dodatnie i punkty ujemne (pocz.).

25 marca 2019

Zadania z treścią: punkty dodatnie i ujemne, zadania z wiekiem osób, zadania na stany początkowy i końcowy.

28 marca 2019

Przekształcanie wzorów.

1 kwietnia 2019

Powtórzenie: przekształcanie wzorów, zadania na łączenie części w całość, zadania z punktami, zadania z niewiadomymi w geometrii.

4 kwietnia 2019

Zadania z treścią: geometria. Wprowadzenie do zadań z użyciem procentów.

5 kwietnia 2019

Zadania z użyciem procentów. Powtórzenie: przekształcanie wzorów, rozwiązywanie równań ułamkowych wymagających mnożenia przez wspólny mianownik.

8 kwietnia 2019

Zadania na podział proporcjonalny. Zadania z użyciem procentów.

11 kwietnia 2019

Powtórzenie: przekształcanie wzorów, liczba spełniająca równanie, równania tożsamościowe i sprzeczne, równania z dwoma lub trzema rozwiązaniami, rozwiązywanie równań wymagających mnożenia przez wspólny mianownik.

15 kwietnia 2019

Wyrażenia algebraiczne: porządkowanie jednomianów, zapisywanie jednomianów wyrażonych słownie, zadania z treścią (sumowanie części całości).

18 kwietnia 2019

Zadania ze średnią arytmetyczną. Zadania na stężenie procentowe roztworów.

25 kwietnia 2019

Potęga o wykładniku naturalnym. Potęgowanie liczb całkowitych, ustalanie znaku wyniku potęgowania. Potęgowanie ułamków. Porównywanie potęgowanych liczb.

29 kwietnia 2019

Porównywanie potęgowanych liczb >1, między 0 i 1, między -1 i 0 oraz <-1. Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie. Dodawanie potęg o tej samej podstawie i wykładniku.

6 maja 2019

Zadania na stężenie procentowe roztworów – powtórzenie. Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie. Dodawanie potęg o tej samej podstawie i wykładniku.

9 maja 2019

Potęgowanie liczby spotęgowanej. Potęgowanie do potęgi potęgowanej.

10 maja 2019

Zadania na stężenie procentowe roztworów.

13 maja 2019

Powtórzenie: równania tożsamościowe i sprzeczne. Zapisywanie równań na podstawie treści zadania. Zadania z treścią.

16 maja 2019

Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

20 maja 2019

Działania na potęgach.

23 maja 2019

Powtórzenie działań na potęgach.

27 maja 2019

Notacja wykładnicza.

30 maja 2019

Wprowadzenie do pierwiastków.

3 czerwca 2019

Działania na pierwiastkach: porównywanie z liczbami całkowitymi, szacowanie, dodawanie wielokrotności pierwiastków.

6 czerwca 2019

Działania na pierwiastkach cd.

10 czerwca 2019

Działania na pierwiastkach cd. Rozkład liczby na czynniki pierwsze. Największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność.