Program zajęć klasa 7 (grupa 1)

1 października 2018

Oś liczbowa – moduł z x, odległość dwóch liczb na osi, zaznaczanie przedziałów na osi, zapis x ∈ <y, z), ułamki na osi, dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych z wykorzystaniem osi.

4 października 2018

Zamiana liczby na procent. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni wielokąta. Obliczanie % zacieniowanej powierzchni koła. Odczytywanie % z diagramu. Obliczanie brakującego % do 100%. Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne metodą dzielenia pod kreską.

8 października 2018

Obliczanie procentu z danej wielkości. Obliczanie, jakim procentem całości jest dana część. Obliczanie całości, gdy znana jest wielkość części i odsetek całości, który stanowi.

11 października 2018

Powtórzenie: ustawianie liczb ujemnych (ułamki) w kolejności zależnej od ich wielkości. Proporcje. Rozpoznawanie liczb naturalnych i całkowitych. Zaokrąglanie liczb. Obliczanie amplitudy na osi liczbowej. Rozkład liczb naturalnych z użyciem największego wspólnego dzielnika.

15 października 2018

Powtórzenie: obliczanie procentu z liczby, obliczanie całości. Podwyżki i obniżki – obliczanie nowej ceny po jej zmianie procentowej. Proste zadania z treścią.

18 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

19 października 2018

Podwyżki i obniżki: zadania z treścią.

22 października 2018

O ile mniej, o ile więcej – zamiana na procent. Powtórzenie: liczby ujemne.

25 października 2018

Procenty: zadania z treścią.

29 października 2018

Procenty: zadania z treścią. Obliczanie procentu danej liczby, obliczanie całości, obliczenia z procentem dodanym/ujętym.

5 listopada 2018

Odcinki i proste: równoległe, prostopadłe, punkty prostej i odcinka.

8 listopada 2018

Kąty: definicja, kąty ostre, wklęsłe, wypukłe. Kąty wierzchołkowe i przyległe, kąty odpowiadające i naprzemianległe. Rozpoznawanie części setnych stopnia i części sześćdziesiątych stopnia (minut) oraz obliczenia z ich użyciem.

15 listopada 2018

Kąty – zadania cd. Kąty między wskazówkami zegara. Klasyfikacja trójkątów. Ocena możliwości konstrukcji trójkąta w oparciu o boki lub kąty. Kąty w trójkącie.

19 listopada 2018

Powtórzenie: okręgi, koła, odcinki, kąty, trójkąty, czworokąty. Przystawanie trójkątów.

22 listopada 2018

Kąty w trójkątach. Kąty i obwody czworokątów. Przystawanie trójkątów.

26 listopada 2018

Wielokąty foremne.

28 listopada 2018

Kąty, boki w trójkącie – powtórzenie.

3 grudnia 2018

Pola prostokątów. Ary, hektary, m kw., km kw.

6 grudnia 2018

Pola prostokątów. Przeliczanie jednostek: ary, hektary, m kw., dm kw., cm kw., mm kw.

10 grudnia 2018

Ary, hektary, m kw., km kwadratowe. Pole równoległoboku.

13 grudnia 2018

Pole równoległoboku, pole trójkąta. Wyliczanie brakującego wymiaru z dwóch różnych wzorów na pole. Przeliczanie jednostek – powtórzenie.

17 grudnia 2018

Pole trapezu.

20 grudnia 2018

Powtórzenie: kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe. Kąty w trójkącie. Uzasadnianie w geometrii – przykładowe zadania.

3 stycznia 2019

Układ współrzędnych – nawigacja, wyznaczanie odległości między punktami, rozpoznawanie figur w układzie współrzędnych i obliczanie ich pól.

7 stycznia 2019

Układ współrzędnych – samodzielna nawigacja, wyznaczanie odległości, wyznaczanie brakujących wierzchołków figur, obliczanie pól.

10 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne – rozpoznawanie wzorców i tworzenie wzorów.

14 stycznia 2019

Jednomiany, dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych, mnożenie sum algebraicznych przez liczby całkowite. Grupowanie wyrazów podobnych.

17 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne – ćwiczenia. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych dla danych.

21 stycznia 2019

Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne. Odejmowanie i dodawanie liczb ujemnych. Przedziały na osi liczbowej. Porównywanie liczb wymiernych.

24 stycznia 2019

Tworzenie wielomianów na podstawie treści zadania. Porządkowanie jednomianów. Grupowanie wyrazów podobnych w sumach algebraicznych.

25 stycznia 2019

Wyrażenia algebraiczne: usuwanie nawiasów, grupowanie wyrazów podobnych, obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego dla danej wartości.

11 lutego 2019

Mnożenie sum algebraicznych.

14 lutego 2019

Powtórzenie: jednomiany, sumy algebraiczne, działania na sumach algebraicznych.