Program zajęć klasa 6 (grupa 1)

1 października 2018

Powtórzenie: zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i vice versa, porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych (i okresowych), działania na ułamkach (wyrażenia algebraiczne, kolejność działań).

3 października 2018

Odcinek, prosta, półprosta; określanie wzajemnego położenia odcinków, prostych i półprostych; odległość punktu od prostej, odległość prostych równoległych, punkty wspólne odcinków, prostych i półprostych; okrąg i koło, cięciwa, promień, średnica, korzystanie z promieni okręgów do wyznaczania długości boków opisanego na nich prostokąta.

8 października 2018

Zasady zamiany jednostek o różnych przedrostkach: kg, dag, g, mg, km, m, cm, mm (metoda mnemotechniczna). Powtórzenie: dzielenie i mnożenie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

10 października 2018

Jednostki: zamiany jednostek o różnych przedrostkach: kg, dag, g, mg, km, m, cm, mm (metoda podmiany jednostek na wielokrotności mniejszych jednostek). Podmiana jednostek przy przeliczaniu godzin, minut i sekund. Proste zadania tekstowe z użyciem jednostek i równań z niewiadomą.

15 października 2018

Skala mapy pomniejszającej – zadania z treścią.

17 października 2018

Kalendarz i czas: rozpoznawanie roku przestępnego; obliczanie upływu godzin i minut, obliczanie upływu dni.

22 października 2018

Odczytywanie informacji z tabel i wykresów. Podstawowe działania na kalkulatorze.

24 października 2018

Powtórzenie: czas i kalendarz. Dni lat przestępnych. Zaokrąglanie liczb. Skala. Szeregowanie wielkości o różnych mianach. Tabele i diagramy słupkowe. Proporcje.

29 października 2018

Prędkość, droga i czas. Obliczanie drogi, gdy dana jest prędkość i czas. Obliczanie prędkości, gdy dana jest droga i czas. Porównywanie prędkości o różnych mianach.

31 października 2018

Prędkość średnia. Zamiana mian prędkości z km/min na km/h. Obliczanie czasu, gdy dana jest prędkość i droga.

5 listopada 2018

Prędkość, droga, czas – zadania z treścią.

7 listopada 2018

Prędkość, droga, czas – zadania z treścią.

12 listopada 2018 

Prędkość, droga, czas – zadania z treścią.

14 listopada 2018

Podstawowe definicje elementów koła i okręgu. Obliczanie odległości między środkami okręgów. Klasyfikacja czworokątów. Klasyfikacja trójkątów. Boki w trójkątach – zadania. Kąty w trójkątach – zadania. Kąty przyległe, wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające – zadania.

19 listopada 2018

Powtórzenie: koła, okręgi, odcinki, kąty, trójkąty, czworokąty.

21 listopada 2018

Kąty w trójkątach i czworokątach.

26 listopada 2018

Kąty i boki w trójkątach i czworokątach.

3 grudnia 2018

Pola prostokątów.

5 grudnia 2018

Pola prostokątów. Przeliczanie jednostek pola (mm kw., cm kw., dm kw., m kw., ary, hektary, km kw.).

10 grudnia 2018

Pole równoległoboku. Właściwości i klasyfikacja czworokątów – powtórzenie.

12 grudnia 2018

Pole trójkąta. Pole trapezu.

17 grudnia 2018

Pole trapezu. Obliczanie brakującej wysokości, boku, podstawy w wielokątach. Pola wielokątów – powtórzenie.

19 grudnia 2018

Procenty. Zamiana liczby (ułamka) na procent, procentu na ułamek. Procent jako część całości. Obliczanie procentu danej liczby.

7 stycznia 2019

Procenty: obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent. Rozpoznawanie reprezentacji graficznej procentów. Zapamiętywanie podstawowych odpowiedników procent-ułamek. Przeliczanie ułamków na procenty. Obliczanie procentu danej liczby.

9 stycznia 2019

Obliczenia procentowe. Podwyżki i obniżki.

14 stycznia 2019

Procenty: zadania.

21 stycznia 2019

Procenty: zadania z treścią. Następujące po sobie podwyżki i obniżki.

23 stycznia 2019

Liczby ujemne – położenie na osi liczbowej. Porównywanie liczb całkowitych i ujemnych liczb wymiernych. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

11 lutego 2019

Liczby ujemne: powtórzenie.

13 lutego 2019

Liczby ujemne: kolejność działań, położenie na osi, szeregowanie.

18 lutego 2019

Wyrażenia algebraiczne: tworzenie jednomianów i wielomianów na podstawie treści zadania.

25 lutego 2019

Grupowanie wyrazów podobnych. Mnożenie i dzielenie jednomianów przez ułamki i liczby całkowite. Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

27 lutego 2019

Grupowanie wyrazów podobnych i obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych. Tworzenie równań na podstawie treści zadania. Zasady rozwiązywania równań.

4 marca 2019

Tworzenie równań na podstawie treści zadania. Rozwiązywanie równań, w tym z rozwiązaniem prowadzącym do „- x”, „-3x”.

6 marca 2019

Powtórzenie działań na ułamkach zwykłych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, działania z użyciem liczb mieszanych.

11 marca 2019

Rozwiązywanie równań.

13 marca 2019

Zadania z treścią.

18 marca 2019

Zadania z treścią.

20 marca 2019

Powtórzenie: liczba spełniająca równanie, obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych, rozwiązywanie równań.

25 marca 2019

Powtórzenie: zadania z treścią, rozwiązywanie równań z mnożeniem wielomianów przez liczby całkowite.

27 marca 2019

Bryły: definicje. Liczba krawędzi, wierzchołków i ścian w graniastosłupach i ostrosłupach. Siatki brył. Pole powierzchni bocznej i całkowitej prostopadłościanu.

1 kwietnia 2019

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupów prostych. Wprowadzenie do objętości graniastosłupów.

3 kwietnia 2019

Powtórzenie: pole powierzchni graniastosłupów prostych. Objętość graniastosłupów. Wyznaczanie objętości w litrach, przeliczanie jednostek objętości.

8 kwietnia 2019

Objętość i pole powierzchni całkowitej prostopadłościanów: zadania.

10 kwietnia 2019

Właściwości ostrosłupów. Siatki, pola powierzchni ostrosłupów. Rzuty ostrosłupów na płaszczyznę. Powtórzenie: przeliczanie jednostek objętości.

15 kwietnia 2019

Powtórzenie: skala na mapach i planach.

17 kwietnia 2019

Powtórzenie: zaokrąglanie liczb naturalnych i ułamków dziesiętnych.

24 kwietnia 2019

Powtórzenie: potęgowanie liczb naturalnych. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10.  Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych.

13 maja 2019

Powtórzenie: objętość prostopadłościanu. Relacje między jednostkami: litr, dm3, ml, cm3.

15 maja 2019

Powtórzenie: objętość i pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu, właściwości ostrosłupów.

20 maja 2019

Powtórzenie: pola powierzchni bocznej, podstaw i całkowitej graniastosłupów prostych.

22 maja 2019

Powtórzenie: działania na ułamkach dziesiętnych, rozwiązywanie równań. Działania na wielomianach.

27 maja 2019

Powtórzenie: dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

29 maja 2019

Powtórzenie: dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych od dziesiętnych i vice versa. Układ współrzędnych: rozpoznawanie współrzędnych punktów, obliczanie odległości między punktami o wspólnej jednej współrzędnej.

3 czerwca 2019

Powtórzenie: mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych i liczb mieszanych. Układ współrzędnych: wyznaczanie brakujących wierzchołków wielokątów, obliczanie pola powierzchni na podstawie współrzędnych wierzchołków.

10 czerwca 2019

Działania na ułamkach. Wyrażenia arytmetyczne.

12 czerwca 2019

Wyrażenia arytmetyczne.