Program zajęć klasa 5 (grupa 1)

3 października 2018 r.

Mnożenie liczb dwu- i trzycyfrowych pod kreską, dzielenie z resztą przez liczbę dwucyfrową, dodawanie pod kreską, odejmowanie pod kreską, odejmowanie od liczby zawierającej zera między innymi cyframi, mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100, 1000…, powtarzanie tabliczki mnożenia.

4 października 2018 r. 

Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000…, powtórzenie działań pod kreską, nazywanie miejsc w liczbach, czytanie dużych liczb, liczenie liczby liczb w zadanym zakresie (np. dwucyfrowe większe of 72), różnica między „o ile” i „ile razy”, proste zadania z treścią (podręcznik str. 43 zad. 12 i jego odmiany).

10 października 2018 r. 

Powtórzenie: dzielenie pod kreską z resztą i bez reszty. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika dwóch liczb. Cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Definicja liczb pierwszych oraz liczb złożonych. Rozpoznawanie liczb pierwszych i złożonych.

11 października 2018 r. 

Powtórzenie: wyznaczanie największego wspólnego dzielnika, cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Rozkład liczb na czynniki pierwsze. Rozkład iloczynów na czynniki pierwsze.

17 października 2018 r.

Powtórzenie: cechy podzielności przez 1, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Powtórzenie odejmowania pod kreską, dzielenia i mnożenia pod kreską. Ćwiczenie mnożenia w pamięci liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe. Ćwiczenie rozkładu na czynniki pierwsze. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika liczb rozłożonych na czynniki pierwsze.

18 października 2018 r.

Powtórzenie: cechy podzielności przez 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 100. Rozpoznawanie lat przestępnych. Rozpoznawanie wielokrotności. Obliczanie najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb.

24 października 2018 r. 

Powtórzenie: cechy podzielności przez 2, 3, 4, 9, 5. Wyznaczanie największego wspólnego dzielnika i najmniejszej wspólnej wielokrotności dwóch liczb. Obliczanie kolejnych wielokrotności i poprzednich wielokrotności. Wielokrotności na osi liczbowej. Wielokrotności mniejsze i większe od zadanej liczby.

25 października 2018 r. 

Powtórzenie: cechy podzielności przez 2, 3, 4, 5, 9, 10. Liczby pierwsze: rozpoznawanie. Ułamki zwykłe: definicja, rozpoznawanie ułamka, rozpoznawanie całości, zamiana na ułamek niewłaściwy, ułamki na osi liczbowej.

31 października 2018 r. 

Zapisywanie ułamków. Rozpoznawanie ułamków właściwych i niewłaściwych. Ułamki godzin, dni, roku. Dm, cm jako ułamek metra. Rozszerzanie ułamków, skracanie ułamków. Wyprowadzanie całości przed ułamek. Zamiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe.

7 listopada 2018 r. 

Dodawanie ułamków o tych samych mianownikach. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach. Dodawanie liczb mieszanych. Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane.

8 listopada 2018 r. 

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – powtórzenie. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach metodą pożyczania całości.

14 listopada 2018 r. 

Dodawanie liczb mieszanych metodą dodawania całości – powtórzenie. Dodawanie liczb mieszanych metodą zamiany na ułamki niewłaściwe. Mnożenie ułamków zwykłych. Mnożenie liczb mieszanych.

15 listopada 2018 r. 

Dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych – powtórzenie. Obliczanie ułamka liczby naturalnej. Mnożenie liczb mieszanych. Dzielenie ułamków zwykłych.

21 listopada 2018 r. 

Powtórzenie: dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych, mnożenie i dzielenie liczb mieszanych. Potęgowanie ułamków zwykłych.

22 listopada 2018 r. 

Odejmowanie liczb mieszanych. Dzielenie ułamków przez liczby naturalne. Dzielenie liczb mieszanych. Obliczanie ułamka danej liczby.

28 listopada 2018 r. 

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie ułamków, obliczanie ułamka danej liczby – powtórzenie. Kolejność działań z użyciem ułamków.

29 listopada 2018 r. 

Kolejność działań. Porównywanie ułamków – powtórzenie. Działania na ułamkach – powtórzenie.

5 grudnia 2018 r. 

Podstawowe pojęcia w geometrii: płaszczyzna, punkt, linia prosta, półprosta, odcinek. Proste i odcinki równoległe i prostopadłe. Odległość punktu od linii. Podział kątów.

6 grudnia 2018 r. 

Powtórzenie: prosta, odcinek, punkt, linie i odcinki równoległe i prostopadłe, odległość punktu od linii, podział kątów. Kąty wierzchołkowe i przyległe – obliczenia.

12 grudnia 2018 r.

Kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające i naprzemianległe. Kąty i obroty wskazówek zegara.

13 grudnia 2018 r.

Kąty – powtórzenie. Podział trójkątów ze względu na kąty i boki. Ułamki dziesiętne – dodawanie i odejmowanie. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000…

19 grudnia 2018 r. 

Kąty – powtórzenie. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… – powtórzenie. Kąty w trójkątach. Obliczanie miary brakującego kąta. Obliczanie miar kątów w trójkącie równoramiennym i trójkącie prostokątnym. Trójkąt równoboczny.

20 grudnia 2018 r. 

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych. Mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne i przez ułamki dziesiętne. Obliczanie miary brakujących kątów w trójkącie ostrokątnym, rozwartokątnym i prostokątnym.

3 stycznia 2018 r. 

Powtórzenie: mnożenie, dodawanie, odejmowanie ułamków dziesiętnych. Kąty w trójkątach.

9 stycznia 2019

Powtórzenie: mnożenie, dodawanie, odejmowanie ułamków dziesiętnych. Kąty w trapezach, w równoległobokach, kąty w trójkątach.

10 stycznia 2019

Powtórzenie: największy wspólny dzielnik, najmniejsza wspólna wielokrotność. Cechy podzielności liczb przez 2, 3, 4, 5, 9, 10. Działania na ułamkach zwykłych.

16 stycznia 2019

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne i przez ułamki dziesiętne. Powtórzenie: kąty w trójkątach, równoległobokach i trapezach. Kąty odpowiadające i przyległe. Linie i odcinki prostopadłe i równoległe. Kąty, o jakie przesuwają się wskazówki zegara. Klasyfikacja czworokątów. Budowanie trójkątów.

17 stycznia 2019

Powtórzenie: działania pod kreską na ułamkach dziesiętnych. Nazewnictwo miejsc w liczbach naturalnych i w ułamkach dziesiętnych. Nazywanie ułamków dziesiętnych. Odpowiedniki ułamków dziesiętnych w postaci ułamków zwykłych. Likwidowanie zbędnych zer w zapisie ułamków dziesiętnych.

23 stycznia 2019

Zamiana ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe. Zamiana ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Porównywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych. Ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

24 stycznia 2019

Działania pod kreską na ułamkach dziesiętnych. Ułamki na osi liczbowej. Porównywanie ułamków dziesiętnych. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… Przeliczanie jednostek.

13 lutego 2019

Powtórzenie: kąty w wielokątach, klasyfikacja i właściwości czworokątów, rodzaje kątów, klasyfikacja trójkątów, kąty a wskazówki zegara.

14 lutego 2019

Procenty a ułamki. Rozpoznawanie procentu zamalowanej powierzchni figury. Typowe ułamki i odpowiadający im procent (1/2, 1/4, 3/4, 1/10, 1). Obliczanie procentu z danej liczby. Sumowanie do 100%.

20 lutego 2019

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000… Zamiana jednostek (porównywanie wartości wyrażonych różnymi jednostkami). Relacje: km, m, dm, cm; t, kg, dag, g; hl, l.

21 lutego 2019

Gramy jako tysięczne części kilograma, centymetry jako setne części metra. Przeliczanie jednostek metodą proporcji.

27 lutego 2019

Powtórzenie: dodawanie, odejmowanie, mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby całkowite i ułamki dziesiętne, dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Średnia arytmetyczna liczb (z ułamkami dziesiętnymi).

28 lutego 2019

Powtórzenie działań na ułamkach dziesiętnych. Dzielenie ułamków dziesiętnych przez ułamki dziesiętne. Powtórzenie zamian jednostek metodą proporcji.

6 marca 2019

Powtórzenie działań na ułamkach dziesiętnych. Zadania z treścią.

7 marca 2019

Działania na ułamkach dziesiętnych. Zadania z treścią.

13 marca 2019

Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych. Dzielenie przez ułamki dziesiętne.

14 marca 2019

Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi.

20 marca 2019

Powtórzenie: Ułamki jako procenty. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi. Porównywanie ułamków.

21 marca 2019

Powtórzenie: Szeregowanie ułamków dziesiętnych. Wartości zakupów. Przeliczanie jednostek. Szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych. Obliczenia „w pamięci”.

27 marca 2019

Pole prostokąta i kwadratu. Definicja. Obliczanie pól przy różnych jednostkach długości boków. Pola ramek i złożone. Zadania z treścią.

3 kwietnia 2019

Pole równoległoboku – zadania. Pola figur złożonych z równoległoboków. Powtórzenie: porównywanie jednostek powierzchni ziemi. Wprowadzenie do rozwiązywania równań.

4 kwietnia 2019

Pole rombu. Pole równoległoboku. Pole trójkąta.

10 kwietnia 2019

Pole trójkąta.

11 kwietnia 2019

Pole trapezu.

17 kwietnia 2019

Liczby ujemne. Liczby naturalne i całkowite. Liczby przeciwne. Porównywanie liczb całkowitych. Położenie liczb ujemnych na osi liczbowej.

18 kwietnia 2019

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.